میترا همایونفر هستم

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی و لباس و پارچه دانشگاه الزهرا تهران. از سال 93  در زمینه طراحی و  دوزنگی لباس مشغول به کار هستم و در حرفه خیاطی و دوخت لباس روز و لباس شب از سامان فنی و حرفه ای کشور  کسب مهارت نموده ام و مشغول می باشم.

هدف در نشر آموزش ها و مطالبی دارم که در این راه فرا گرفته و می گیرم و دوست دارم سهم کوچکی در این دنیای پر از زیبایی  هنرمندانه داشته باشم تا با یاری یکدیگر دراین سلوک بدرخشیم.💎
امید دارم که جامعه ما در آینده پوشاکی از جنس هویت ملی و ایرانی بر تن مردمان خود ببیند که با فخر و غرور آن را دوست داشته و بر تن می کشند💖

شماره حساب‌های ما

شماره کارت: 0525-9568-8310-5859

شماره حساب: 9190182824

به نام: میترا همایون فر 

شماره کارت: 1996-4830-9973-6037

شماره حساب: 0222980256003

به نام: میترا همایون فر